Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice

 

Malé Výkleky 8

Vápno 53316

tel.: 601 320 444, 601 320 444 

mail: ms_vykleky@email.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Mateřská škola Malé Výkleky přechází na nové webové stránky

https://www.msmv.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K 1.1.2017 nabývá účinnost novela školského zákona, nejdůležitější změny pro mateřské školy:

Ø  § 34 - Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Ø  Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel
mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Ø  Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam
dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě
cizince místo pobytu dítěte.


Základní škola:

Ø  § 36 - Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v
němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ø  § 37 - Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.