PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ

 

ADRESA: Školní jídelna při MŠ TELEFON: 601 320 444601 320 444

Malé Výkleky 8

533 16 Vápno V Malých Výklekách 01.01.2016

Provoz školní jídelny je zajišťován následujícími zaměstnanci :

Ředitelka školy – vedoucí školní jídelny Kateřina Bogdanová

Kuchařka Markéta Klečková

Kuchařka Drahomíra Sirůčková

 

 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Provoz ŠJ se řídí:

 • Vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. FN/Metodikou spotřebního koše

 • Zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon

 • Vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

 • Zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

 • Vyhláškou č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

 • Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin

 • Nařízením ES č.37/2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě

 • Nařízením ES č.178/2002, kterým se stanoví všeobecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro nezávadnost potravin a kterým se stanoví postupy v oblasti nezávadnosti potravin

 • Nařízení EU č.1169/2011 a vyhláškou 113/2005 Sb., o uvádění alergenů v potravinách

 

 1. ZÁSADY PROVOZU

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti podle § 4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. První den neplánované nepřítomnosti si strávník může oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné. Pokud zákonný zástupce včas dítě ze stravování neodhlásí, bude mu účtována plná výše hodnoty poskytnutého jídla, tj. 82,00 Kč včetně provozní  a mzdové režie.

Při odběru stravy do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady – je zakázáno vydávat stravu do skleněných nádob.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 1. VÝŠE STRAVNÉHO

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 463/2011 Sb., kterým se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb., přílohou č. 2 s účinností od 1.1.2012.

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

 

denní jídlo 3-6 let

FN Kč /den /strávník

v rozmezí

přesnídávka

6,00

6,00 až 9,00

oběd

15,00

14,00 až 25,00

svačina

6,00

6,00 až 9,00

na nápoje

3,00

3,00 až 5,00

Celkem

30,00 Kč

29,00 až 48,00 Kč

denní jídlo 7-10 let

FN Kč/den /strávník

v rozmezí

přesnídávka

7,00

7,00 až 12,00

oběd

18,0

16,00 až 32,00

svačina

6,00

6,00 až 10,00

na nápoje

3,00

3,00 až 5,00

Celkem

34,00 Kč

32,00 až 59,00 Kč

 

 1. PROVOZNÍ DOBA ŠJ

Provozní doba je od 6.55 – 14.50 hod.
 

Výdej:

pitný režim 07.00 – 16.00 hod.
ranní svačina 08.45 – 08.55 hod.
oběd 11.45 – 12.05 hod.
zaměstnanci 12.05 – 12.15 hod.
odpolední svačina 14.25 – 14.35 hod.

Výdej do jídlonosičů: od 11.30 – 11.45 hod.

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.
Možnost doplněním nápojů v průběhu celého dne.

 

 1. ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři školy vždy první tři pracovní dny začínajícího měsíce.

Řádně odhlášené obědy jsou odečteny a převádí se do příštího měsíce, kde se automatic-ky odečítají.

Při nezaplacení stravného v daném termínu nebude strávník na stravování přihlášen.
Nezaplatí-li zákonní zástupce dítěte včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky.
Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě úplně vyloučeno ze stravo-vání; dle školského zákona 561/2004 Sb. § 35.

 

 1. PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKŮ

Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři školní jídelny.
 

 1. ODHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKŮ

Odhlášení na přechodnou dobu se provádí osobně v kanceláři školy nebo telefonicky nejpozději do 12:00 hodin předcházejícího dne. Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně. Pokud se z odběru neodhlásí, je automaticky započítáno do stavu strávníků na daný den.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Odhlášení trvalé se provádí osobně v kanceláři školy pouze písemně.

 

Hlášení změn vždy do 15 dne v měsíci u vedoucí ŠJ.
Změny: -stravovací zvyklosti
-adresy, jména
-ukončení docházky
- vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

 

 1. JÍDELNÍ LÍSTEK

Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č.1 k vyhlášce č.107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č.2 k vyhlášce č.10/2005 Sb., o školním stravování.

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Je vyvěšen na nástěnce v prostoru šatny MŠ a na webu školy.

Školní jídelna si vyhrazuje právo na změnu jídelníčku.

 

 1. OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

Na jídelním lístku je u každého jídla jasně a zřetelně strávníkovi písemně oznámena přítomnost alergenu, který je v podávaném pokrmu obsažen pod číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku i na webu školy je umístěn seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků, takže případným žádostem nebude vyhověno.

 

 1. DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle vyjádření dětského pediatra vyžaduje stravovat se v dietním režimu („dietní stravování“), školní jídelna dietní stravu nepřipravuje.

Zákonnému zástupci dítěte, které je v dietním režimu a tuto skutečnost doloží vedoucí školní jídelny potvrzením od lékaře, nebude účtován finanční normativ za stravu, i když bude dítě po celý den přítomno v mateřské škole.

Školní jídelna umožňuje zákonnému zástupci dítěte v dietním režimu přinášet stravu připravovanou z domova.

Pro děti s dietou školní jídelna donesenou stravu od zákonného zástupce ohřeje.

PODMÍNKY:

Rodič musí předložit potvrzení od lékaře, že je dítě v dietním režimu a o jakou dietu se jedná.

Rodič sepíše s vedoucí školní jídelny PROHLÁŠENÍ, ve kterém stvrdí, že donášená strava bude VŽDY nezávadná.

Strava bude donášena pouze v dózách určených výhradně pro potravinářství a pro teplou stravu.

 

 1. VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování bude provedeno ve dvou termínech: na konci školního a na konci kalendářního roku u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

 1. nechat zůstatek pro příští období

 2. převod zůstatku na vlastní konto

 3. vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu u vedoucí školní jídelny

 

 1. PRÁZDNINY A JINÁ VOLNA

Pokud není provoz MŠ, svátky a prázdniny jsou automaticky strávníkům odhlášeny.
Při provozu o prázdninách je nutné nahlásit docházku předem, o letních prázdninách do 15.6. příslušného roku.

V době hlavních letních prázdnin je jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku.

 

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Provozní řád nabývá platnosti dne 01.01.2016 a účinnosti dne 4.1.2016.

Směrnice č.2/2015, Provozní řád školní jídelny, ze dne 27.1.2015 pozbývá platnost.

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři s ředitelkou školy.


 

V Malých Výklekách dne 01.01.2016


 


 


 

…………………………………

Kateřina Bogdanová

ředitelka MŠ Malé Výkleky