VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 

školní rok 2018/ 2019 –

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV     

    Co se skrývá za bludným kořenem

 

 

Integrovaný blok

Témata

Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme

 • Kouzelné bylinky

 

Charakteristika bloku:

Vhodnou organizací a laskavým přístupem usnadnit dětem vstup do MŠ, získat dítě pro radostný pobyt v MŠ, probouzet přátelství k ostatním dětem. Začlenění nových dětí do kolektivu, vytváření citových pout dítěte ke svému okolí, rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi a rodiči, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy. Seznámit děti s denním režimem a životem v kolektivu, nastavení pravidel vzájemného soužití. Poznávání a pojmenování věcí kolem nás i z nejbližšího okolí dítěte, jako je prostředí školy, třídy a rodiny. Utváření vztahu k životnímu prostředí v okolí školy a domova s důrazem na ekologii.

 

Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku:

 • podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
 • rozvíjet sebeobslužné dovednosti  
 • podporovat duševní pohodu dětí a jejich psychickou zdatnost
 • rozvíjet u nich poznávací schopnosti a city
 • rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dítěte
 • podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je a kultivovat
 • seznamovat děti s okolním světem, vytvářet pozitivní vztahy
 • uvést děti do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními

 

Očekávané výstupy integrovaného bloku:

 • poznat a pojmenovat základní předměty a hračky ve vybavení třídy
 • orientovat se v prostorách třídy a částečně i mateřské školy a jejím blízkém okolí
 • navodit dobré vztahy dítěte k ostatním dětem ve třídě i k učitelkám a personálu mateřské školy, překonat stud, komunikovat bez zábran
 • začlenit se do třídy, zařadit se mezi své vrstevníky
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • učit se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky
 • navazovat a udržovat dětská přátelství
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí MŠ
 • zvládat požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se v MŠ opakují

 

 

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

 

Kouzelné bylinky

Různými činnostmi, které jsou pro děti zajímavé, usnadnit adaptaci na prostředí v MŠ.  Podporovat dětská přátelství v nově vzniklém kolektivu třídy. Vést děti k zapamatování si jmen ostatních a značky s využitím společného vytváření při hrách. Prohlubovat vzájemné vztahy. Prostřednictvím volné hry, hravých činností a vhodně vedeného rozhovoru při přímých činnostech seznamovat děti s tím, co nabízí naše třída. Pomoci dětem získat povědomí o tom, kam co patří. Vést děti ke vštípení pravidla, že věci vracíme na svá místa. Vést děti k uvědomění si svobodného rozhodování při výběru činností a hraček ve spojení s dílem zodpovědnosti při úklidu a k tomu, že si budu hrát po nějakou dobu s tím, co jsem si sám zvolil. Posilovat u nich pocit sounáležitosti s nejbližším okolím a současně posilovat vlastní identitu a roli v tomto společenství. Vést děti ke slovnímu vyjádření vlastních pocitů "jak se cítím". Podporovat správnou výslovnost a umění naslouchat druhému. Vést děti k samostatnému a bezpečnému pohybu ve škole i v přilehlých prostorách. Posilovat povědomí o účelu jiných místností pro děti i pro zaměstnance MŠ. Vést děti ke slušnosti a úctě ke všem zaměstnancům MŠ, umožnit poznávat důležitost všech, kteří v MŠ pracují.

Provádět s dětmi krátké, improvizované dialogy s maňáskem. Využívat maňáska při motivaci a stimulaci dětí. Rozvíjet komunikační dovednosti dětí prostřednictvím dialogu na dané téma z prostředí, které je jim nejbližší. Vést děti k dovednostem vyprávět o místě, kde bydlíme, kdo tam se mnou bydlí. Učit děti používat prostorové pojmy: nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, za..... Podněcovat dětskou tvořivost a fantazii při skupinových konstruktivních hrách a činnostech motivovaných daným tématem.

V co největší míře provádět přímé pozorování při pobytech venku. Poznávání léčivých bylin a jejich sběr, lisování nasbíraných bylin a vytváření herbáře. Příprava bylinkového čaje nebo sirupu. Vést děti k vědomému užívání všech smyslů - rozeznávat chutí, čichem, hmatem, zrakem. Umožnit dětem zpracovávat téma pomocí výtvarných i pracovních technik. Pomoci dětem vyhledávat obrázky a informace z této oblasti v dětských encyklopediích. Utvářet jejich povědomí o tom, kde bylinky najdeme a k čemu nám slouží.

 

Integrovaný blok

Témata

Barevný podzim

 • Stromoví skřítci
 • Tajemství dřeva

 

Charakteristika bloku:

Rozvíjet u dětí vnímání přírody jako neoddělitelné součásti našeho života. Pravidelně a průběžně sledovat s dětmi změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku, orientace dětí v ročním období. Poznávání podzimu s jeho charakteristickými znaky, při pozorování vést k popisu aktuálního počasí. Zaměřit se na změny počasí, které nastávají nečekaně (od mlhy, přes déšť, sníh, ale i podzimní sluníčko). Objevovat krásu a barvy měnící se podzimní přírody formou přímého pozorování na vycházkách. Krása podzimní přírody jako inspirace k jejímu citlivému vnímání všemi smysly a k rozvoji estetického cítění.

Osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě. Seznamovat děti s ekosystémem – LES.

 

Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku:

 • zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu
 • stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností – kreativity
 • rozvíjet u dítěte užívání všech smyslů
 • vytvářet u dětí zdravé životní postoje
 • umožnit dětem osvojovat si nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody
 • vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi
 • rozvíjet schopnosti dětí vytvářet citové vztahy
 • vést děti k dodržování dohodnutých pravidel vzájemného soužití
 • obohacovat vzájemnou komunikaci dětí, zajišťovat pohodu těchto vztahů
 • rozvíjet odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

 

Očekávané výstupy integrovaného bloku:

 • dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky a pomůcky
 • spolupracovat s ostatními
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 • uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád, neustále se mění a vyvíjí, že jsme součástí přírody a že člověk může svou činností toto prostředí ovlivňovat – zlepšovat či poškozovat
 • mít kladný vztah ke všemu živému kolem nás, k rostlinám, k živočichům
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru, zvládat základní pohybové dovednosti, zvládat překážky a pohybovat se ve skupině dětí
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní bez jejich opory
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • ovládat dechové svalstvo
 • zacházet šetrně s předměty, hračkami, knížkami apod.
 • zvládat sebeobsluhu
 • vyjadřovat své představy pomoci různých výtvarných technik
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit zážitky a výtvarně je vyjádřit

 

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

 

Stromoví skřítci

Seznamovat děti s ekosystémem “LES”, zařazovat činnosti na toto téma. Přiblížit dětem význam ochrany přírody, důležitost a nezastupitelnost zeleně na naší planetě. Vést děti k uvědomění si, že člověk svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje. V této souvislosti utvářet u dětí povědomí, že přírodu je třeba chránit.

Umožnit dětem vnímat rozdíl mezi stromy jehličnatými a listnatými - pozorování a sběr přírodnin. Pomoci dětem vyhledávat informace z této oblasti v dětských encyklopediích. V maximálně možné míře využívat pobytů dětí venku k přímému pozorování stromů v lese - stromy jako zázemí pro ptáky a jiné živočichy. Vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie. Zařazení relaxačních her při pobytu venku. Využít vycházek k přímým rozhovorům na toto téma. Zařazovat polodenní vycházky s batůžky do přírody. Vést děti k odpovídajícímu chování při vycházkách, zejména z bezpečnostních důvodů. Při vycházkách do lesa vést děti k popisu okolí a toho, co vidí kolem sebe, k pojmenování některých rostlin, přírodnin a živočichů. Říkanky a hry s prsty pro rozvoj jemné motoriky, hmatová cvičení s vyloučením zraku. Rozvíjet u dětí tvořivost a fantazii při hře s přírodninami přímo v přírodě, ale také v MŠ (a to z přírodnin nasbíraných dětmi), rozvíjet kooperativní dovednosti. Umožnit dětem zpracovávat téma pomocí výtvarných i pracovních technik (lisování, žilkování, frotáž, apod.). Využívat různé pracovní techniky a vlastní fantazii při vytváření plošných loutek. Připravit s dětmi výstavku těchto loutek. Vést děti k rozvoji kooperativních dovedností při tvoření ve dvojicích - prožít radost z vlastnoručně vyrobené práce. Rozvíjet jemnou motoriku a základní dovednosti v této oblasti, odpovídající schopnostem a věku dětské skupiny.

 

Tajemstvím dřeva

Seznamovat děti s ekosystémem “LES”, zařazovat činnosti na toto téma. Pomoci dětem vyhledávat informace z této oblasti v dětských encyklopediích. Přiblížit jim význam ochrany přírody, důležitost a nezastupitelnost zeleně na naší planetě. Vést děti k uvědomění si, že člověk svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje. V této souvislosti utvářet u dětí povědomí, že přírodu je třeba chránit. Zařazovat polodenní vycházky s batůžky do přírody s přímým pozorováním. Upozorňovat na to, jak je důležité papírem šetřit, abychom šetřili naše stromy. Výroba vlastního ručního papíru a první dětské knížky.

Vyhledávání předmětů ze dřeva ve svém nejbližším okolí – co všechno je dřevěné. Zpracování dřeva – profese truhláře – návštěva truhlárny s přímou ukázkou. Uspořádání besedy s truhlářem. Práce dětí se dřevem – jednoduché opracování dřeva s dětským nářadím – hoblinková dílnička.  

Učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu). Poslech čtených i vyprávěných pohádek a příběhů. Rozvíjet dramatické dovednosti dětí, a to jak s loutkami, tak i uplatněním samotných dětí při dramatizaci jednoduchých a známých pohádek. Provádět s dětmi krátké, improvizované dialogy s maňáskem. Využívat maňáska při motivaci a stimulaci dětí. Rozvíjet čistý a hlasitý jazykový projev. Učit děti používat prostorové pojmy: nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, za..... a pravolevou orientaci.

Podporovat dětskou tvořivost a fantazii při vytváření výtvarných prací, jako zpracování ilustrací ke známým pohádkám. Vnímání knižní ilustrace. Upevňovat u dětí dovednost správně držet kreslící materiál, vést je k rovnému držení zad a správnému posazení u stolečku. Obohacovat děti o další nové výtvarné techniky. Vést je k samostatné přípravě pracovního místa i úklidu po práci.

 

Integrovaný blok

Témata

Kouzelná zima

 • Slunko, déšť a plískanice
 • Project “Tři králové”
 • Kamarádi v nouzi
 • V bludišti stop

 

Charakteristika bloku:

Aktivní pomoc a spoluúčast dětí při přípravách a výzdobě třídy i školy u příležitosti různých svátků a oslav. Seznamování dětí se zvyky a tradicemi, navozování sváteční atmosféry, pohody, porozumění a lásky. Podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků, a to ve spolupráci s rodinou, s posilováním a prohlubováním citů a citových vazeb ke škole i k rodině. Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, umět je vyjádřit.

Rozvíjet u dětí vnímání přírody jako neoddělitelné součásti našeho života. Pravidelně a průběžně sledovat s dětmi změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku, orientace dětí v ročním období. Poznávání zimy s jejími charakteristickými znaky. Objevovat krásu odpočívající zimní přírody formou přímého pozorování na vycházkách, pozorování změn v počasí. Rozvoj estetického cítění, vytváření správných životních postojů k přírodě, osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody.

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, získávání nových poznatků o těle a zdraví, vytváření základů pro zdravé životní návyky. Vést děti ke zdokonalování pohybových schopností a dovedností. V maximálně možné míře provádět uvolňovací, protahovací, přirozené i zdravotní cviky s vhodnou motivací tak, aby děti dokázaly vědomě užívat jednotlivé části těla a správně dýchat. Vést je k cílevědomému rozvoji grafomotorických dovedností vždy s ohledem na vývojové etapy daného věku.

Vést děti k vědomému užívání všech pěti smyslů - rozeznávat chutí, čichem, hmatem, zrakem. Umožnit dětem zpracovávat téma pomocí výtvarných i pracovních technik.

 

Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku:

 • vést děti učit se formovat své postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pěkné prostředí a aktivně se podílet na utváření společenské pohody
 • mít povědomí o okolním světě a jeho proměnách, o vlivu člověka na životní prostředí
 • rozvíjet u dětí jazykové schopnosti produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování)
 • vytvářet pozitivní vztah dětí k činnostem, posilovat u nich zvídavost, zájem, radost z objevování nového
 • umožnit dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost, rozvíjet u nich sebeovládání
 • učit děti sebeobslužným dovednostem
 • učit děti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat
 • rozvíjet a posilovat fyzickou a psychickou zdatnost dítěte
 • umožnit dětem získat poznatky o lidském těle a zdraví
 • podporovat u dětí rozvoj užívání smyslů
 • vést děti k osvojování praktických dovedností v péči o své zdraví, vytvářet zdravé životní postoje a návyky

 

Očekávané výstupy integrovaného bloku:

 • podílet se na aktivitách třídy, zapojit se do společných činností dětí
 • vnímat tradice a zvyky v průběhu roku
 • využít vlastní tvořivosti při přípravě estetického prostředí k různým oslavám
 • aktivně prožívat slavnostní události, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních i hudebně pohybových činností
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě
 • získat návyky pro každodenní pohyb – cvičení, dodržovat základní hygienické návyky
 • samostatně dodržovat pitný režim a návyky při stolování
 • vědomě ovládat jednotlivé části těla, dokázat je pojmenovat, mít povědomí o tom, co souvisí se zdravým životním stylem
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti
 • vnímat a rozlišovat pomoci všech smyslů
 • ovládat koordinaci ruky, oka, zvládat jemnou motoriku
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • vyjadřovat souhlas i nesouhlas, umět říci “NE” v situacích, které to vyžadují
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • spolupracovat s ostatními, přijímat a uzavírat kompromisy; odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit zážitky a výtvarně je vyjádřit

 

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

 

Slunko, děšť a plískanice

Vytvářet společně s dětmi pohodové, vkusné a estetické prostředí pro prožití doby adventní i vánoční. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc. Nabízet dětem výtvarné, pracovní i hudební činnosti související s touto tématikou. Učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu). Poslech čtených i vyprávěných pohádek a příběhů. Sluchově rozlišovat začáteční slabiky a hlásky ve slovech. Posilovat prosociální chování. Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě. Vést děti slovně vyjádřit svá přání. Rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta, pokora, obdarování, sdílení, souznění).

Seznamovat děti s ekosystémem “VODA” - důležitost a nezastupitelnost vody na naší planetě. Pomoci pokusů vysvětlit dětem koloběh vody v přírodě. Při pozorování okolí vést děti k popisu charakteristických znaků jednotlivých ročních období, aktuálního počasí. Vést děti k rozhovorům o charakteristických činnostech souvisejících s jednotlivými ročními obdobími – sezónní zimní sporty. Tyto činnosti také s dětmi v odpovídající míře provádět při pobytech venku. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (lokomoční pohybové činnosti) a zdravotně zaměřené činnosti (dechová a relaxační cvičení). Vést děti k uvědomění si, jak souvisí oblékání s počasím – význam otužování. Seznamovat děti s vlastnostmi sněhu, ledu a vody, provádět pokusy a experimenty se sněhem a ledem.

Upevňování číselné řady 1-6 ve spojení se symbolem (čísla), znalosti barev a tvaru koule. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.

 

Tři králové

Vést děti k dodržování tradic, obeznámit je se smyslem koledy a tohoto svátku. Seznámit děti s legendou o třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíšem do Betléma. Umožnit dětem účast na tříkrálové koledě po vsi a koledou tak završit vánoční čas.

Zpěv koled. Na základě tříkrálové obchůzky nabízet dětem výtvarné, pracovní i hudební činnosti související s touto tematikou.

 

Kamarádi v nouzi

Poznat a pojmenovat některé druhy ptáků a základní stavbu jejich těla. Vědět, že vlivem změn ročního období někteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin (houfování, společný odlet) + důvody stěhování ptactva do svých zimovišť. Kteří ptáci jsou tažní (vlaštovka, čáp, špaček, divoká husa) a kteří ptáci u nás přezimují (vrabec, vrána, sýkorka, ...). Pomoci dětem vyhledávat informace z této oblasti v dětských encyklopediích. Seznamovat s významem ochrany ptactva. Vědět, co do krmítka patří, nepatří. Výroba závěsného lojového krmítka. Dorozumívání ptáků – poslech zpěvu ptactva v přírodě i z nahrávky – pohybové improvizace (CD). Učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu). Poslech čtených i vyprávěných pohádek a příběhů.

Rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení. Říkanky a hry s prsty pro rozvoj jemné motoriky. S využitím hmatových her rozvíjet u dětí schopnost poznávat a pojmenovat různé předměty. Sladit pohyb s rytmem a hudbou., vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, vytvářet doprovod na rytmické nástroje.

Vědomě napodobit pohyb dle vzoru. Nabízet dětem výtvarné, pracovní i hudební činnosti související s touto tematikou.

 

V bludišti stop

Vést děti k pojmenování některých známých lesních zvířat, k dovednostem vyhledávat informace v dětských encyklopediích. Přiblížit dětem význam ochrany přírody, utvářet u dětí povědomí, že přírodu i zvěř je třeba chránit. Vědět, co do krmelce patří, nepatří. V maximálně možné míře využívat pobytů dětí venku k přímému pozorování - stopy zvěře v lese - stromy jako zázemí pro živočichy. Pozorovat život volně žijících zvířat.

Využít vycházek k přímým rozhovorům na toto téma. Zařazovat polodenní vycházky s batůžky do přírody. Vést děti k odpovídajícímu chování při vycházkách, zejména z bezpečnostních důvodů.

Vést děti k cílevědomému rozvoji grafomotorických dovedností vždy s ohledem na vývojové etapy daného věku. V maximálně možné míře provádět uvolňovací, protahovací, přirozené i zdravotní cviky s vhodnou motivací tak, aby děti dokázaly vědomě užívat jednotlivé části těla a správně dýchat. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít (porovnávat, třídit, uspořádávat, číselná řada 1 – 10, více, méně, stejně, pravolevá orientace, orientace v čase).

Říkanky a hry s prsty pro rozvoj jemné motoriky, hmatová cvičení s vyloučením zraku. Vědomě napodobit pohyb dle vzoru. Nabízet dětem výtvarné, pracovní i hudební činnosti související s touto tematikou. Zhotovit sádrové odlitky stop.

Uspořádat besedu s myslivcem.

Rozvíjet komunikační dovednosti, souvislé vyjadřování na základě vlastních prožitků, podporovat u dětí vyprávění děje s používáním různých druhů slov na základě vlastní zkušenosti.

Integrovaný blok

Témata

Voňavé jaro

 • Zelené vlasy Děda Vševěda
 • Vodní breberky
 • Sluníčková louka

 

Charakteristika bloku:

Poznávání velikonočních a jarních zvyků a tradic – vítání jara. Aktivní pomoc a spoluúčast dětí při přípravách a výzdobě třídy i školy u příležitosti různých svátků a oslav. Podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků, a to ve spolupráci s rodinou, s posilováním a prohlubováním citů a citových vazeb ke škole i k rodině.

Rozvíjet u dětí vnímání přírody jako neoddělitelné součásti našeho života. Pravidelně a průběžně sledovat s dětmi změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku, orientace dětí v ročním období. Poznávání změn v předjaří, proces klíčení semen, jara s jeho charakteristickými znaky, hry na jaře. Objevovat krásu probouzející se jarní přírody formou přímého pozorování na vycházkách, pozorování změn v počasí. Rozvoj estetického cítění. Osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě. Seznámení s významem ochrany Země.

Osvojení si jednoduchých poznatků o světě a životě zvířat, seznámení s ekosystémem rybník a louka.

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí – zařazování polodenních vycházek do přírody.

Umožnit dětem zpracovávat téma pomocí výtvarných i pracovních technik.

 

Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku:

 • rozvíjet u dítěte užívání všech smyslů
 • vytvářet u dětí zdravé životní postoje
 • umožnit dětem osvojovat si nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonání jednoduchých činností v péči o okolí
 • vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi
 • rozvíjet schopnosti dětí vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat
 • seznamovat děti s pravidly chování
 • vytváření prosociálních postojů
 • rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • podporovat a rozvíjet zájem o učení
 • rozvíjet u dětí jazykové schopnosti produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování) i receptivní
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření vést děti učit se formovat své postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pohodu a pěkné prostředí
 • vytvářet pozitivní vztah dětí k činnostem, posilovat u nich zvídavost, zájem, radost z objevování nového
 • umožnit dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost, rozvíjet u nich sebeovládání

 

Očekávané výstupy integrovaného bloku:

 • uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád, neustále se mění a vyvíjí, že jsem součástí přírody a že člověk může svou činností toto prostředí ovlivňovat - zlepšovat či poškozovat
 • mít kladný vztah ke všemu živému kolem nás, k rostlinám, k živočichům
 • sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit zážitky a výtvarně je vyjádřit
 • podílet se na aktivitách třídy, zapojit se do společných činností dětí
 • vnímat tradice a zvyky v průběhu roku
 • využít vlastní tvořivosti při přípravě estetického prostředí k různým oslavám
 • aktivně prožívat slavnostní události, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních i hudebně pohybových činností
 • vnímat a rozlišovat pomoci všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, rozlišovat chutě, vůně, specifické znaky předmětů, vnímat hmatem apod.)
 • zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony; ovládat dechové svalstvo; sladit pohyb se zpěvem
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí; chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • porozumět slyšenému; formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat; učit se nová slova a aktivně je používat
 • uvědomovat si své možnosti a limity (své silné a slabé stránky)
 • spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

 

Zelené vlasy Děda Vševěda

Zmapování změn v přírodě v souvislosti se změnou ročního období a počasí, charakterizovat jarní období. Vnímat aktuální situaci v přírodě. Dodržování tradic s příchodem jara – vyhánění Baby Zimy, otvírání studánek, odemykání lesa. Rozvíjení vzájemné spolupráce dětí při výrobě Morany. Podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků (výroba jarních klíčů, sluníček). Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomoci různých výtvarných dovedností a technik.

Seznamovat děti s ekosystémem “PŮDA”. V maximálně možné míře využívat pobytů dětí venku k přímému pozorování probouzející se přírody, pučení větviček (jíva, zlatý déšť – rychlení větviček).

Sladit pohyb s rytmem a hudbou, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností. Vědomě napodobit pohyb dle vzoru. Vytvářet doprovod na rytmické nástroje. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít (porovnávat, třídit, uspořádávat, číselná řada 1 – 10, více, méně, stejně, pravolevá orientace, orientace v čase). Reprodukce říkanek, hry s prsty pro rozvoj jemné motoriky, hmatová cvičení s vyloučením zraku.

Pokusy, které nám pomohou zjistit, co potřebují rostliny k růstu. Rozvíjení praktických dovedností při setí semen (luštěnin). Pozorování procesu klíčení semen a růstu rostlin. Pozorování jarních prací na poli i na zahradě, pozorování zemědělské techniky.

Vodní breberky

Seznamovat děti s ekosystémem “RYBNÍK” a zařazovat činnosti na toto téma. Přiblížit dětem význam ochrany přírody, důležitost a nezastupitelnost vody na naší planetě. Pomoci pokusů vysvětlit dětem koloběh vody v přírodě. Vést děti k uvědomění si, že člověk svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje. V této souvislosti utvářet u dětí povědomí, že přírodu je třeba chránit a vodou šetřit.  

Pomoci dětem vyhledávat informace z této oblasti v dětských encyklopediích. V maximálně možné míře využívat pobytů dětí venku k přímému pozorování přilehlých rybníků a vodních živočichů. Vnímání přirozené přírodní krásy vodní hladiny. Pozorování drobných vodních živočichů, seznámení s jednotlivými stádii vývoje žáby.

Využít vycházek k přímým rozhovorům na toto téma. Vést děti k odpovídajícímu chování při vycházkách, zejména z bezpečnostních důvodů. Při vycházkách vést děti k popisu okolí a toho, co vidí kolem sebe, k pojmenování některých vodních rostlin a živočichů. Rozvíjet u dětí tvořivost a fantazii při hře s vodou, poznávat její vlastnosti.  Zkoumáme vodu zrakem, čichem, hmatem, chutí i sluchem.

Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomoci různých výtvarných technik. Podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků.

 

Sluníčková louka

Seznamovat děti s ekosystémem “LOUKA” a zařazovat činnosti na toto téma. Pomoci dětem vyhledávat informace z této oblasti v dětských encyklopediích. V maximálně možné míře využívat pobytů dětí venku k přímému pozorování louky jako zázemí pro drobné živočichy (hmyzí domečky), seznámení s jednotlivými stádii vývoje motýla. Vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie.

Využít vycházek k přímým rozhovorům na toto téma. Vést děti k odpovídajícímu chování při vycházkách, zejména z bezpečnostních důvodů. Při vycházkách vést děti k popisu okolí a toho, co vidí kolem sebe, k pojmenování některých lučních rostlin a hmyzu. Podporovat komunikační dovednosti dětí při praktickém pozorování.

Vnímat a rozlišovat pomoci všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišo- vat tvary předmětů, barvy a jiné specifické znaky, rozlišovat chutě, vůně, vnímat hmatem apod.). Zařazovat hudební a hudebně pohybové činnosti. Vést děti k používání základních prostorových pojmů - nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo, pod, nad, první, poslední, před, za, vedle... (tyto pojmy používat na ploše, ale také v prostoru, vzhledem k vlastní osobě).

Vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu.

 

Integrovaný blok

Témata

Rozmarné léto

 • Školní skřítci
 • Hurá na prázdniny

 

Charakteristika bloku:

Rozvíjet u dětí vnímání přírody jako neoddělitelné součásti našeho života. Pravidelně a průběžně sledovat s dětmi změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku, orientace dětí v ročním období. Poznávání léta s jeho charakteristickými znaky, při pozorování vést k popisu aktuálního počasí. Poznávání rozmanitosti ročního období léta. Prožívání radosti z blížících se prázdnin. Příprava Zahradní slavnosti s pasováním předškoláků – loučení s předškoláky.

Seznamování dětí s řečí pomocí pohádek a příběhů, vytváření jejich pozitivního vztahu ke knize, umění. Rozvíjení vyjadřování dětí, jejich představivosti a fantazie. Uvádění dětí do světa pohádek a tvořivé vyjádření jejich prožitků.

 

Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku:

 • umožnit dětem osvojovat si nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody
 • vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi
 • zdokonalovat dovednosti dětí z oblasti hrubé a jemné motoriky
 • rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí a jejich kultivovaný projev
 • vést děti k osvojování některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • vytvářet pozitivní vztah dítěte ke knize, k divadlu
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte vyjádřit získané dojmy a prožitky
 • rozvíjet kooperativní dovednosti mezi dětmi
 • seznamovat děti se světem umění

 

Očekávané výstupy integrovaného bloku:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • sluchově rozlišovat začáteční I koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • rozlišovat některé obrazné symboly, poznat některá písmena a číslice, napsat své jméno
 • navodit kladný vztah dětí ke knize, k literatuře, k umění
 • sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit zážitky a výtvarně je vyjádřit
 • uplatnit svou fantazii a představivost v literárních a dramatických činnostech

 

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

 

Školní skřítci

Prodlužovat dobu, kdy je dítě schopno soustředěně naslouchat a následně odpovídat na otázky související s textem. Využívat fantazie dětí při vytváření příběhů s otevřeným koncem. Vytvářet u dětí pozitivní vztah ke knihám - vědět, jak s knihou zacházet (počátky utváření základů pro vyhledávání informací). Pomoci dětem popsat děj na obrázku.

Podporovat u dětí rozvoj hrubé i jemné motoriky. Podporovat dětskou tvořivost a fantazii při vytváření výtvarných prací, jako zpracování ilustrací ke známým pohádkám. Upevňovat u dětí dovednost správně držet kreslící materiál, vést je k rovnému držení zad a správnému posazení u stolečku. Obohacovat děti o další nové výtvarné techniky; k výtvarnému vyjádření lidské figury. Vést děti k tomu, aby dokázaly napodobit psanou podobu svého jména a dokázaly určit svůj věk.

Vést je k samostatné přípravě pracovního místa i úklidu po práci a k vnímání knižní ilustrace.

Umožnit dětem, aby mohly připravovat oslavy dle svých nápadů a svého přání a radostně prožít tento den. Vést děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanoveného úkolu.

Vést děti k soustředěnému naslouchání předčítaného textu, k vyprávění základních jednoduchých klasických pohádek, k vnímání rozdílu mezi poezií a prózou, k dovednosti najít jednoduchý rým v předčítaných veršovaných pohádkách. Rozvíjet u dětí komunikativní a jazykové schopnosti a dovednosti, vést je k vyjadřování v celých větách, gramaticky správně.

Rozvíjet dramatické dovednosti dětí, a to jak s loutkami, tak i uplatněním samotných dětí při dramatizaci jednoduchých a známých pohádek. Provádět s dětmi krátké, improvizované dialogy s maňáskem. Využívat maňáska při motivaci a stimulaci dětí. Rozvíjet čistý a hlasitý jazykový projev.

Postupné prodlužování doby, kdy jsou děti schopné udržet pozornost, a to i při prohlížení ilustrací. Šetrné zacházení s knihou. Významní a oblíbení ilustrátoři.

Hry se slovy, utváření citu pro rým, hledání rozdílů mezi prózou a poezií, utváření základního povědomí o rozdílu mezi jednotlivými literárními formami. Žertovné verše v literatuře. Procvičování paměti zapamatováním si jednoduchých básní odpovídajících věku i zájmu dětí.

Moje první knížka – výroba, vytváření společného pohádkového leporela. Vázání knihy předškolákům z portfólia. Moje nejoblíbenější knížka – uspořádání společné výstavky z donesených knih z domova.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vem si tužku, pastelky, malujeme pohádky

 

Podporovat komunikační dovednosti dětí při praktickém pozorování.

Co máme všechno doma

Vést děti k utváření dovednosti pojmenovat některé části bytového zařízení, k poznávání jejich účelu. Využívat a rozvíjet v tomto směru námětové hry - postavíme náš byt. S využitím hmatových her rozvíjet u dětí schopnost poznávat a pojmenovat jednotlivé jednoduché části zařízení třídy. Cvičit postřeh dětí pomocí různých obměn hry "Co se tady změnilo?" Učit děti popisem obrázku na toto téma používat prostorové pojmy, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod za......

Předměty denní potřeby

Pomocí manipulačních činností vést děti k uvědomění si účelu některých předmětů denní potřeby, se kterými přicházíme do styku doma i v MŠ. V této souvislosti utvářet u dětí povědomí o jednotlivých časových pojmech (ráno, poledne...), a to ve spojení s činnostmi, které v určitou dobu provádíme - kdy je doba na hraní a kdy zase na spaní...

 

Integrovaný blok PŘÍRODA

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

Jaro Léto Podzim Zima

Rozvíjet u dětí vnímání přírody jako neoddělitelné součásti našeho života. Pravidelně a průběžně sledovat s dětmi změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku. Při pozorování okolí vést děti k popisu charakteristických znaků jednotlivých ročních období, aktuálního počasí. Vést děti k rozhovorům o charakteristických činnostech souvisejících s jednotlivými ročními obdobími - sezónní sporty. Tyto činnosti také s dětmi v odpovídající míře provádět při pobytech venku. Vést děti k uvědomění si, jak souvisí oblékání s počasím - význam otužování, že člověk svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje, v této souvislosti utvářet u dětí povědomí, že přírodu je třeba chránit. Umožnit dětem využívat aktuálně v MŠ různé přírodniny, ale také tvorbu z přírodnin přímo v přírodě rozvíjet kooperativní dovednosti.

 

Integrovaný blok ZDRAVÍ A JÁ

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

Co dám tělu k obědu?

Utvářet povědomí dětí o zdravém životním stylu. Vést s nimi dialog o tom, které potraviny tělu prospívají a naopak - průběžné rozhovory o jídle, které dostáváme v MŠ. Přijatelnou formou odbourávat vybíravost v jídle a odnášení zbytků. Upevňovat pravidlo, že lépe je brát si raději jídla méně a nic nevyhazovat, protože si vážíme práce těch, kteří se na přípravě jídla pro děti podílejí.

A jak je to u nás doma?

Vést děti k pochopení, že jsou mezi námi tací, kteří potřebují více péče - malé děti, starší lidé, nemocní, k chápání, že žijeme ve společenství, kde má každý svoji roli a že je nutné si pomáhat, jelikož tyto role se v průběhu života mění (nyní pomáhám, jindy budu pomoc potřebovat). Rozvíjet poznatky dětí o nejbližším společenství - rodina + naše třída, k uvědomění si svého postavení a své identity v tomto společenství.

 

Integrovaný blok OSLAVY A SVÁTKY

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

Co nám řekl kalendář

Učit děti vnímat jména nejen dětí ve třídě ale i jednotlivých členů rodiny, jmenovat jména svých nejbližších. Vést děti k tomu, aby dokázaly napodobit psanou podobu svého jména a dokázaly určit svůj věk. Prostřednictvím průběžného celoročního blahopřání jednotlivým dětem vést děti k uvědomění si sounáležitosti při prožívání těchto důležitých a radostných okamžiků a k utváření povědomí o vhodném chování při různých oslavách, k pochopení významu slova "kalendář" a uvědomění si zvyků a tradic v průběhu celého roku. Pomoci dětem uvědomit si, jak jdou za sebou roční doby, měsíce a dny v týdnu.

Dušičkový den

Učit děti vnímat život v jeho podstatě a uvědomovat si řád, jehož součástí je veškerá živá i neživá příroda, vše se mění, některé věci ztrácíme, jiné získáváme. Vést děti k úctě k těm, kteří již s námi nejsou, uvědomovat si význam předchozích generací pro náš současný život. Využít halloweenských oslav ke společné tvorbě v oblasti výtvarné i pracovní s upevňováním odpovídajících návyků a dovedností. Vést děti k uvědomění si a následnému popisu různých druhů vlastních pocitů a nálad, k dovednostem mimoslovní komunikace. K oslavám využít také hudební a hudebně pohybové činnosti, zapojit děti do výzdoby a příprav tohoto svátku.

Popřejeme maminkám

Vést děti k uvědomění si, jak důležité a nezastupitelné je postavení matky v rodině. Posilovat volní úsilí dítěte při přípravě oslavy ve třídě ke Dni matek. Pěstovat v dětech povědomí o tom, že pokud chci udělat někomu radost, je třeba hodně úsilí k tomu, abychom dovedli věci do určitého konce. Posilovat u dětí vědomí o nezastupitelnosti lásky a rodiny v našem životě. Prostřednictvím hudebních, hudebně-pohybových, výtvarných i dramatických činností vést děti ke spolupodílení se na přípravách oslav Dne matek. Podporovat spolupráci rodičů s mateřskou školou a jejich spoluúčast na přípravě společných akcí i rodičů.

 

Integrovaný blok SVĚT POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ

Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata:

Do divadla na výlet

Zařadit návštěvu profesionálního divadla pro děti mimo budovu MŠ. Vést děti k uvědomění si slavností a společenské atmosféry, utvářet povědomí o odpovídajícím chování v divadle. Aktuálně reagovat na potřebu dětí vyjádřit zážitky dětí, a to všemi různými činnostmi (pohybovými, hudebními, výtvarnými...) Podporovat u dětí i kolektivní a skupinové zpracování tématu.

Vyrobím si svoji loutku

Umožnit dětem využívat různé pracovní techniky a vlastní fantazie při vytváření plošných loutek. Rozvíjet u dětí jemnou motoriku a základní dovednosti v této oblasti, odpovídající schopnostem a věku dětské skupiny. Připravit s dětmi výstavku těchto loutek. Vést děti k rozvoji kooperativních dovedností při tvoření ve dvojicích - prožít radost z vlastnoručně vyrobené práce.