Zápis do MŠ

Základní informace      

Základní informace 13.4.2018

Vydávání žádostí
2.5. - 10.5.2018

Zápis - sběr žádostí
11.5.2018
9:00 - 14:00

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
16.5.2018


Jak zápis do mateřské školy probíhá?

     
1. fáze 2. fáze 3. fáze
Vydávání žádostí
2.5.2018 - 10.5.2018
Sběr žádostí
11.5.2018
9:00 – 14:00
Příjmací řízení
16.5.2018
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat osobně vyzvednutím v mateřské škole nebo stažením žádosti z webových stránek MŠ v období od 2. 5. – 10. 5. 2018.

Žádost neopomeňte potvrdit DĚTSKÝM lékařem.
Počet volných míst v mateřské škole: 3

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost.
Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.
Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte mateřské škole ve II. fázi zápisu, tj. 11. 5. 2018
Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu 11. 5. 2018 v mateřské škole.
Ředitelce mateřské školy předloží zákonný zástupce v tomto termínu:
  •  řádně vyplněnou přihlášku,rodný list dítěte,
  •  průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
  •  svůj občanský průkaz,
  • případně doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,
  •  doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu.
Při převzetí žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.
Pokud žádáte o přijetí dítěte mladšího 3 let (k 1.9.2018), je nutné na žádosti vyplnit pozdější datum přijetí = k datu dovršení 3 let věku dítěte.
V případě, že podáváte žádost pro dítě se speciální- mi vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit doporučení školského pora- denského zařízení (*PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).
*) PPP-Pedagogicko-psychologická poradna
*) SPC-Speciálně pedagogické centrum
V tento den budou vyhlá- šeny výsledky přijímacího řízení.
Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředi- telkou mateřské školy nazákladě údajů uvedených v přihlášce.
Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci nebo zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvede- nou v přihlášce.

 

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.
Pokud jsou v mateřské škole volná místa, mohou být děti přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku mimo období oficiálního zápisu až do naplnění kapacity školy.