Povinnost předškolního vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání
Od 1. 9. 2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31. 8. 2018.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky
déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republikypobývají dobu delší než 90 dnů.
 
        Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2013 je povinen přihlásit dítě
        k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
  • do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu
  • nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku
  • nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy
b)
    b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školyspeciální
 
    c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj.a), b), c) jepovinen oznámit tuto
skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2018.

 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (jediagnostikováno lékařem).

 Pokud zákonný zástupcenepřihlásí dítě kpovinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být
uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2013 a starší) poskytuje bezúplatně.